Uluslararası İmam Hatip Lisesi'nin Temel İlkeleri Ve Uygulama Süreci

 1. Bu Vizyon belgesi, “Uluslararası imam hatip lisesi projesi” uygulanan okullarda, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 25/08/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13.08.1982 tarih ve 17781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları kanunu ile bu kanuna istinaden hazırlanan 30/10/1983 tarih ve 18206 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (Değişik: 10.10.2012/ 28437 ) MEB Okul pansiyonları Yönetmeliği, 1 Eylül 2016 tarih ve 29818 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği” çerçevesinde ilke, metot, amaç, uygulama, değerlendirme birliğini sağlamayı esas alır.
 2. Bu Vizyon belgesinin uygulanmasında Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında gerçekleştirilen “Vakıf Protokolü çerçevesinde Milli Eğitim bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünün iş birliği ve istişaresi esas alınır. Vizyon Belgesinin tarafları ve yürütücüleri; Bakanlık Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet vakfı ile Uluslararası Anadolu İmam hatip Liselerinin bulunduğu il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlükleridir.
 3. Genel bir ilke olarak, eğitim faaliyetlerinde, ülkeler ve toplumlar arası ilişkilerdeki çalışmalarda, uluslararası nezaket, diplomatik esaslar ve karşılıklı saygı kurallarına riayet edilir.
 4. Okullar en az bir üniversite ile iş birliği içinde olur. Üniversitelerle veya fakültelerle yapılacak protokol taslağı Genel Müdürlükten temin edilecektir.
 5. Ülkemize gelen öğrenciler, imam hatip lisesi ortamında eğitim alma amacının dışında, kaliteli bir eğitim almak üzere bu projeyi tercih etmektedir. Bu nedenle hem meslek derslerinin hem de kültür derslerinin son derece nitelikli bir şekilde sunulması esastır.
 6. Uluslararası Anadolu imam hatip liseleri, bütün dünyada daha da tanınır hale getirilmesi, amaç ve hedeflerinin doğru olarak tanıtılması okullarımızın eğitim kalitesi ekseninde önceliğimizdir.
 7. Uluslararası imam hatip liselerine hangi ülkelerden kaç öğrenci kabul edileceğini, öğrenci kaynağının niteliğinin artırılması için yapılacak çalışmaları, okulların akademik başarısının artırılması ile eğitim ortamları ve sosyal donatıların iyileştirilmesine yönelik ne tür katkılar sunulabileceği, mezun olacak öğrencilerin Yüksek Öğretime yerleştirilmesine dair tedbirleri Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tespit ederek planlamasını yapar.
 8. Genel Müdürlükçe, her öğretim yılında dönem başlarında olmak üzere proje okulu müdürleri ile en az iki toplantı gerçekleştirilir. Bu toplantıya Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri de katılır.
 9. Uluslararası imam hatip lisesi projesi uygulayan okullar, en az bir üniversite ile iş birliği içerisinde olur. Bu iş birliğinde, ilahiyat, sosyal bilimler ve uluslararası ilişkilerle ilgili fakültelere öncelik verilir. Üniversite rektörlükleri veya fakülteleri ile yapılacak iş birliğinde Vizyon Belgesi ekindeki protokol örneği çerçevesinde çalışmalar yürütülür.
 10. Bu okullarda MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları yönetmeliğinin 17.maddesi dikkate alınarak “ Akademik Danışma Kurulu” oluşturulur. Akademik danışma kurulu başkanları ve temsilci öğretim üyeleri ile yılda bir (1) defa Genel Müdürlük koordinesi ile ülke genelinde çalışma toplantısı yapılır.
 11. Okuldaki çalışmaların yürütülmesinde maddi ve yerel imkânlardan yararlanmak ve hedeflenen amaçları gerçekleştirmek için ayrıca çeşitli üniversiteler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birliği yapılır. Uygulanan proje ve program kapsamında ortaya çıkan bütçe kalemleri ilgili çözüm ortakları ile temin edilir.
 12. Akademik danışma kurulu tarafından bu projeyi/programı koordine etmek üzere okul müdürünün başkanlığında yerli öğrenciler ve misafir öğrenciler kategorisinin Her biri için bir koordinatör (toplamda 2) öğretmenin yer aldığı ve okul müdürünün uygun gördüğü öğretmenlerin de bulunduğu en fazla beş kişiden oluşan “Proje Yürütme Komisyonu” kurulur.
 13. Okullarda zümre odalarının dışında imkânlar dâhilinde proje yürütme komisyonu odası tahsis edilir. Bu mekânda koordinatörler, danışman akademisyenler ve gerektiğinde öğrenciler çalışmalar yaparlar.
 14. Okullarda öğrencilerin aktif olduğu bir öğrenme ortamı oluşturulur. Çalışmaların verimli bir şekilde yürütülmesi için standartlara uygun salon, kütüphane, şark odaları, okuma salonu, laboratuvar, zümre odaları, atölyeler vb. eğitim ortamları hazırlanır.
 15. Okullar her dönemin sonunda Vizyon belgesinin uygulanmasına ilişkin görüş ve önerileri, yapılan faaliyetleri, özgün uygulamaları, elde edilen kazanımları ve yeni uygulamalara ait önerileri içeren bir rapor hazırlayarak en geç ara tatilin birinci haftasında Genel Müdürlükte olacak şekilde elektronik ortamda gönderir. (Dönem raporları için belirlenen şablon okullara Genel Müdürlükçe gönderilecektir.)