Uluslararası İmam Hatip Lisesi'nin Yabancı Uyruklu Öğrencilerle ilgili Çalışmaları

 1. Bu okullarda okuması için ülkelere göre öğrenci kontenjanlarının tespitinde, Türkiye’nin stratejik öncelikleri, ülkelerin ihtiyaçları ile dış Misyonlardan, resmi ve sivil kurumlardan gelen talepler dikkate alınır.
 2. Okullardan mezun olan her öğrencinin bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilebilmesi için gerek okul idarelerince gerekse Bakanlık ve Vakıf tarafından gerekli çalışmalar yapılır. Öğrencilerin öncelikli olarak ilahiyat fakültelerine yönlendirilmeleri esastır. İlahiyat fakültelerini tercih etmeyen öğrenciler kabiliyetleri ve ülkelerindeki ihtiyaçlar doğrultusunda yükseköğretim kurumlarının diğer alanlarına yönlendirilir.
 3. Okullara başvuran öğrenci sayısının artırılması amacıyla Bakanlık ve Vakıf, Büyükelçilikler/Başkonsolosluklar sivil toplum örgütleri nezdinde etkin bir tanıtım faaliyeti yürütür. Başvuranlar arasından daha nitelikli öğrencilerin seçilerek okullara kazandırılması için mümkün olduğu ölçüde mülakat/sınav yapılmasına ağırlık verilir.
 4. Akademik başarıyı sağlamak üzere; okullarda görev yapacak öğretmenler özenle seçilir ve öğretmenler, öğretmenlik izleme ce değerlendirme sürecine tabi olur.
 5. Öğrencilerin ilk günden itibaren sıcak bir ortamda karşılanması ve kendilerini evlerinde hissettirecek bir ilginin sunulması, gerek projenin başarısı gerekse ülkemizin imajı bakımından önemlidir.
 6. Okul yönetimlerince çalışanların Moral ve Motivasyonlarını artırmaya yönelik alınan tedbir ve uygulamalardan faydalı görülenler ile rehberlik alanında öğrencilere dönük yapılan ve olumlu sonuç alınan uygulamalar diğer okullarla paylaşılacaktır.
 7. Okullara yeni kayıt olan öğrencilerin eğitim öğretime tam olarak hazırlanabilmeleri için eğitim dili olan Türkçeyi, kendilerine tanınan süre içinde okuma-yazma-konuşma ve anlama becerileri bakımından yeterli düzeyde öğrenmeleri beklenir. Okullarda Türkçenin yeterli ve doğru olarak öğretilmesi için her tür tedbir alınır, öğretmenlerin bu çerçevede mesleki gelişimleri sağlanır.
 8. Türkçe öğretmekle görevli öğretmenlerden yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili eğitime ihtiyacı olanlar zamanında Bakanlığa bildirilerek öğretmenlerin eğitime alınmaları sağlanır. Türkçe öğretiminde kullanılacak materyallerin okullarca müştereken belirlenmesi ve milli-manevi değerlerimize aykırı içerik taşımaması esastır.
 9. Türkçe dil eğitimi de yapıldığı için sınıf mevcutlarının mümkün olduğu kadar az sayıda tutulmasına özen gösterilecektir.
 10. Farklı ülke ve kültürlerde yetişerek ülkemize gelen öğrencilerin yeni ortamlarına uyum sürecinde etkin bir rehberlik hizmetine ihtiyaç duydukları aşikârdır. Özellikle, öğrencilerin ergenlik çağında olmaları, aile ortamlarından, anne, baba ve arkadaşlarından uzakta olmaları, yeni gelenlerin iletişim kurmada karşılaştıkları güçlükler göz önüne alındığında uluslararası imam hatip liselerindeki rehberlik hizmeti ihtiyacı diğer okullara göre hem farklılık arz etmekte hem de önemli zorluklar ihtiva etmektedir. Bu bağlamda, öğretmenlerimizin öğrencilerimize yeterli rehberlik hizmeti verebilmeleri, onlarla doğru iletişim kurabilmeleri ve karşılaştıkları sorunların üstesinden gelebilmeleri için yapılması gereken çalışmalar planlanır. Bu çerçevede illerde üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapılarak hizmet içi eğitim, konferans, seminer planlaması yapılabilir.
 11. Öğrencilerin yükseköğretime yönlendirilmeleri aşamasında doğru bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri de önem taşımaktadır. Gerekli görülmesi halinde önceki yıllarda bir üst öğrenime giden başarılı öğrenciler, mesleğinde öne geçmiş çalışanlar ve yaşantıları ile örnek olabilecek şahsiyetler okullara davet edilerek öğrencilerin Motivasyonlarının artırılması ve hedef sahibi olmalarına katkı sunulacak gerektiğinde gezi, gözlem ve incelemelerle desteklenecektir.
 12. Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde okuyan öğrencilerin akademik başarıları yanı sıra; İslam kültür ve medeniyetini, ona yön veren şahsiyetleri tanıyan, İslam dünyasının genel ahlak ve değerlerini özümsemiş, insan hak ve özgürlükleri ile başkalarının görüş, düşünce ve inançlarına saygılı, insanlara ve tüm yaratılmışlara karşı şefkat ve merhametli, yardımlaşma ve sorumluluk duygusu içinde, bulunduğu sorunların farkında ve çözümü konusunda fikir sahibi olan bireyler olarak yetiştirilmeleri esastır.
 13. Bu kapsamda İslam dünyasının birliğini ve kardeşliğini öne çıkaran, İslam ahlakına vurgu yapan kültür ve medeniyetimize dair kitapların okunması; İslam dünyasında öne çıkan ve yaşantıları ile örnek olan şahsiyetlerle bir araya gelinmesi veya hayatlarının anlatılması; üniversiteler ve sivil toplumla iş birliği halinde seminerler, konferanslar ve öğrenci buluşmaları düzenlemesi gerçekleştirilir.
 14. Yabancı uyruklu öğrencilerin bu okullarda devam edebilmesi için 9.sınıftan itibaren öğrencilerin yılsonu başarı ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 60 olması gerekir.